federico tavan Archivi

  • Maledeta chê volta Maledeta chê volta ch’ài tacât a scrîve no parceche al é mal scrîve ma parceche era maledeta chê volta che ère belsoul e vaîve e par chist ‘e scrivêve. Maledetta la volta Maledetto il giorno/in cui ho cominciato a scrivere/ non perchè/ sia male scrivere/ ma perchè/ era un giorno maledetto/ quello in cui ero solo / e piangevo/ e per questo/ scrivevo. Ninuta Lu farêstu l’amour cu li mê poesies ? Cuala te plàse de pì ? Cun cuala te plasarèssal zî pì volanteir a liet? Cuala al gjolde cuala no postu fâ de mancu, cuala […]

    Federico Tavan

    Maledeta chê volta Maledeta chê volta ch’ài tacât a scrîve no parceche al é mal scrîve ma parceche era maledeta chê volta che ère belsoul e vaîve e par chist ‘e scrivêve. Maledetta la volta Maledetto il giorno/in cui ho cominciato a scrivere/ non perchè/ sia male scrivere/ ma perchè/ era un giorno maledetto/ quello in cui ero solo / e piangevo/ e per questo/ scrivevo. Ninuta Lu farêstu l’amour cu li mê poesies ? Cuala te plàse de pì ? Cun cuala te plasarèssal zî pì volanteir a liet? Cuala al gjolde cuala no postu fâ de mancu, cuala […]

    Leggi il resto...